Hoppa till innehållet

Vad växer här?

Vad växer här?

Under våren kommer Lars Salomon från Ekologigruppen i Lund att genomföra en naturvärdesinventering på Projekt Jägersro. Det innebär att han ska bedöma hur höga naturvärden det finns i området och undersöka förutsättningarna för att här kan finnas rödlistade sällsynta naturtyper. Det kan röra sig om gamla träd, sällsynta växter, lavar eller mossor.

Genom att han gör en ritning över området och ”rutar in det” efter hur naturen ser ut kan Lars inventera varje del för sig. Sedan görs en bedömning i varje ”ruta” som får en skala mellan ett och fyra, där fyra är ett lågt naturvärde och ett är det högsta. Får en ruta siffran 1 eller 2 så bör man försöka undvika att exploatera det området för att det har så höga naturvärden.

Det finns inga färdiga formulär att fylla i vid en inventering utan den som gör bedömningen måste ha stor fältvana. När Lars går in i en skog till exempel så kan han ganska snabbt bedöma hur den såg ut för kanske 100 år sedan beroende på vilka kärlväxter (gräs, blomväxter, träd och buskar) det finns, hur strukturen ser ut, hur grova träden är och så vidare. Förra året inventerade han det område dit travbanan ska flytta och i april/maj är det dags för Projekt Jägersro. Då är vegetationen grön och marken snöfri, vilket är en förutsättning för inventeringen.