En levande stadsdel med cirka 4 000 bostäder, service och lokaler

Den nya stadsdelen Jägersro är nästan dubbelt så stor som stadsdelen Gamla Väster i Malmö – och lite större än Gamla stan i Stockholm. Arbetet med att utveckla området har redan startat, och kommer att fortgå den närmaste 25 åren.

När den nya stadsdelen sedan är helt färdig i slutet av 2040-talet kommer den att rymma cirka 4 000 bostäder. Den får också plats för kommersiell verksamhet som närservice och verksamhetslokaler liksom för skolor och förskolor – allt för att skapa en levande stadsdel.

Ett bättre, enklare och närmare liv

Här kan unga och gamla leva sida vid sida. Stadsdelen får ett varierat utbud av hustyper och boendeformer – en mix av flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter samt radhus. Man kan gå eller cykla till både jobbet och det mesta av sina vardagsaktiviteter.

I dag saknar Jägersro och de omgivande områdena egna skolor. Vår ambition är därför att ge den nya stadsdelen både två skolor och ett flertal förskolor. Lärandet är ju en av de viktigaste pusselbitarna för en positiv samhällsutveckling, och genom att bygga bostäder för alla hoppas vi skapa ett område fullt av barn med olika sociala och ekonomiska förutsättningar. Vi vill också anlägga en mångfunktionell stadspark där trav- och galoppbanan nu ligger. Tillsammans med skolsatsningarna kommer detta att på ett kraftfullt sätt bidra till den nya stadsdelens identitet, karaktär och attraktionskraft.

Parker, torg, cykel- och promenadstråk skapar naturliga mötespunkter i en levande och hållbar stadsdel. Det gör också alla de gröna, sociala och ekonomiska värden som vi arbetar in och lyfter fram i projektet.

Vad vi vill med Projekt Jägersro

Ladda ner SMT:s inspel till Malmö stads planprocesser

SMT skickade i februari 2022 sin vision och en strukturskiss för området till Malmö stad. Förslaget kallas ”Vad vi vill med Projekt Jägersro”. Dokumentet är SMT:s sätt dela med sig av sin vision till staden – och att be om rätt förutsättningar för att kunna förverkliga den.

Ladda ner dokumentet här.

Uthållighet i genomförandet

I slutet av 2017 förvärvade MKB Fastighets AB det område som rymmer hästsportanläggningen och parkeringen utanför den. Säljare var Skånska Travsällskapet (STS), som ska bygga en ny anläggning öster om den nuvarande travbanan. 

I mars 2019 bildade MKB ett joint venture-bolag tillsammans med Skanska Sverige AB och Tornet Bostadsproduktion AB. Bolaget heter SMT Malmö Partner Holding AB. Projekt Jägersro drivs därmed av en aktör som har den samlade kompetens, erfarenhet, kraft, uthållighet, finansiella muskler och starka genomförandefokus som krävs för att vi ska kunna hantera ett så här stort och långvarigt projekt.

Planeringen är redan i full gång

Arbetet med att utveckla området, föra dialogen med kommunen och förbereda planarbetet är redan i full gång. Ambitionen är sedan att börja bygga så snart som möjligt. Området byggs i etapper och beräknas stå helt klart i slutet av 2040-talet.

Goda kommunikationer

Ytterligare en nyckelfaktor är kommunikationer mellan den nya stadsdelen och resten av staden. Därför kommer vi att arbeta för att cyklisterna ska få supercykelvägar och att kollektivtrafiken ska vara snabb och effektiv. Vi har ju Malmöringen i närheten, och man kan alltså pendla till och från Malmö även utan bil härifrån. Därtill tar vi redan från början höjd för att kunna förverkliga de möjligheter som självkörande fordon och e-handel kommer att erbjuda.

Om vi bygger hållbart skapar vi också en bättre, tryggare och rimligare vardag för alla. Och ambitionen ska inte sluta vid gränsen för vårt eget område. Tvärtom: vi ska bygga för att göra hela staden bättre, och regionen. Kanske till och med hela landet.

En hållbar stadsdel

FN:s mål för global hållbarhet ska tjäna som en vägledning även för Projekt Jägersro. Vi förstår att teknikutvecklingen kommer att påverka oss och tror att digitaliseringen kommer att bli en av de största förändringsfaktorerna, i synnerhet som projektet kommer att pågå̊ under så lång tid.

Området blir därmed en plattform för en accelererad utveckling av hållbart byggande. Här kan vi förverkliga våra visioner inte minst kring framtidsinriktade, klimatneutrala lösningar. En annan aspekt av hållbart byggande är lösningar anpassade för en värld där klimatet förändras, exempelvis genom att öka vår förmåga att hantera ökade nederbördsmängder. Vi har därför en uttalad ambition att jobba med dagvatten och grönytor, och vi planerar för en park som ska bli ett grönt, pulserande hjärta.

Enklare och närmare i vardagen

I Projekt Jägersro kommer vi att forma en stadsdel på de gående och de cyklandes villkor, inte minst för att göra vardagen här lite enklare och lite närmare. Exempelvis ska man kunna gå eller cykla till både jobbet och det mesta av sina vardagsaktiviteter.