En levande stadsdel med 4 500–5 000 bostäder, service och lokaler

Projekt Jägersro är nästan dubbelt så stort som stadsdelen Gamla Väster i Malmö – och lite större än Gamla stan i Stockholm. Arbetet med att utveckla området har redan startat, och vi börjar bygga 2025–2026.

När den nya stadsdelen sedan är helt färdig i slutet av 2040-talet kommer den att rymma 4 500–5 000 bostäder. Den får också plats för kommersiell verksamhet som närservice och verksamhetslokaler liksom för offentlig service – allt för att skapa en levande stadsdel.

Ett bättre, enklare och närmare liv

Här kan unga och gamla leva sida vid sida. Stadsdelen får ett varierat utbud av hustyper och boendeformer – en mix av flerfamiljshus med bostadsrätter och hyresrätter samt radhus. Man kan gå eller cykla till både jobbet och det mesta av sina vardagsaktiviteter.

I dag saknar Jägersro en egen skola. Vår ambition är därför att ge området en av Malmös bästa skolor. Vi vill också anlägga en mångfunktionell stadspark där trav- och galoppbanan nu ligger. Tillsammans kommer detta att på ett kraftfullt sätt bidra till den nya stadsdelens identitet, karaktär och attraktionskraft.

Parker, torg, cykel- och promenadstråk skapar naturliga mötespunkter i en levande och hållbar stadsdel. Det gör också alla de gröna, sociala och ekonomiska värden som vi arbetar in och lyfter fram i projektet.

 

Se filmen från framtiden här!

Utvecklar visionen tillsammans

Exakt hur man ska kunna uppnå ambitionerna för Projekt Jägersro kommer det att finnas många olika åsikter om. Planerna för utvecklingen ska därför byggas på ett visionsarbete och en medborgardialog där både malmöbor och andra kan delta med tankar och synpunkter.

Visionen ska helt enkelt utvecklas tillsammans med dem som kommer att bo och verka här, men självklart har vi redan funderat över hur det kan bli.

Uthållighet i genomförandet

I slutet av 2017 förvärvade MKB Fastighets AB det område som rymmer hästsportanläggningen och parkeringen utanför den. Säljare var Skånska Travsällskapet (STS), som ska bygga en ny anläggning öster om den nuvarande travbanan. Hela projektet förutsätter alltså att STS får detaljplan och bygglov beviljade för denna planerade anläggning.

I mars 2019 bildade MKB ett joint venture-bolag tillsammans med Skanska Sverige AB och Tornet Bostadsproduktion AB. Bolaget heter SMT Malmö Partner Holding AB. Projekt Jägersro drivs därmed av en aktör som har den samlade kompetens, erfarenhet, kraft, uthållighet, finansiella muskler och starka genomförandefokus som krävs för att vi ska kunna hantera ett så här stort och långvarigt projekt.

Planeringen är redan i full gång

Vi räknar med att få tillträde till området 2023, men arbetet med att utveckla området, föra dialogen med kommunen och förbereda planarbetet är redan i full gång. Ambitionen är sedan att börja bygga så snart som möjligt, troligen 2025–2026 och med första inflyttning 2026–2027.

Vårt gemensamma åtagande innefattar allt från det inledande arbetet med att forma detaljplaner och hur vi vill att det ska se ut, till att sedan också orka genomföra det. På sikt gäller det också att säkra att området fungerar, inte minst ur ett förvaltningsperspektiv.

Området byggs i etapper och beräknas stå helt klart under perioden 2040–2050.

En plats för alla åldrar

För de riktigt unga – och för deras föräldrar – är skola och utbildning helt avgörande.

Genom att etablera en av Malmös bästa skolor kan vi tidigt göra den nya stadsdelen till en målpunkt för hela staden.

Men den nya stadsdelen ska också vara en plats för äldre.

Här har vi chansen att skapa någonting unikt genom att fokusera även på hur området kan planeras för de många äldre som är friska och fungerande men som har lämnat arbetslivet – och därmed de sociala sammanhang som har präglat hela deras liv.

Goda kommunikationer

Ytterligare en nyckelfaktor är kommunikationer mellan den nya stadsdelen och resten av staden. Därför kommer vi att arbeta för att cyklisterna ska få supercykelvägar och att kollektivtrafiken ska vara snabb och effektiv. Vi har ju Malmöringen i närheten, och man kan alltså pendla till och från Malmö även utan bil härifrån. Därtill tar vi redan från början höjd för att kunna förverkliga de möjligheter som självkörande fordon och e-handel kommer att erbjuda.Om vi bygger hållbart skapar vi också en bättre, tryggare och rimligare vardag för alla. Och där ska ambitionen inte sluta vid gränsen för vårt eget område. Tvärtom: vi ska bygga för att göra hela staden bättre, och regionen. Kanske till och med hela landet.

En hållbar stadsdel

FN:s mål för global hållbarhet ska tjäna som en vägledning även för Projekt Jägersro. Vi förstår att teknikutvecklingen kommer att påverka oss och tror att digitaliseringen kommer att bli en av de största förändringsfaktorerna, i synnerhet som projektet kommer att pågå̊ under så lång tid.

Området blir därmed en plattform för en accelererad utveckling av hållbart byggande. Här kan vi förverkliga våra visioner inte minst kring framtidsinriktade, klimatneutrala lösningar. En annan aspekt av hållbart byggande är lösningar anpassade för en värld där klimatet förändras, exempelvis genom att öka vår förmåga att hantera ökade nederbördsmängder. Vi har därför en uttalad ambition att jobba med dagvatten och grönytor, och vi planerar för en park som ska bli ett grönt, pulserande hjärta.

Enklare och närmare i vardagen

I Projekt Jägersro kommer vi att forma en stadsdel på de gående och de cyklandes villkor, inte minst för att göra vardagen här lite enklare och lite närmare. Exempelvis ska man kunna gå eller cykla till både jobbet och det mesta av sina vardagsaktiviteter.